RSS
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „LITERACKIE ŚLADY”

02 maj

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Literackie Ślady” jest Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie.
 2. Celem konkursu jest:
  – upowszechnianie i popularyzacja literatury i fotografii jako dziedzin sztuki,
  – propagowanie wśród mieszkańców Gminy Parzęczew twórczej postawy.
 3. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Parzęczew, który ukończył 14 lat.
 4. Prace należy dostarczać do siedziby Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie (ul. Ozorkowska 3) w godzinach 8.00 – 15.00.
 5. Dostarczenie pracy na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 6. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 300 zł. Dla pozostałych laureatów przewidziano nagrody książkowe.

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

 1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię. Dopuszcza się dostarczanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: a) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp., b) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).
 1. Nie będą akceptowane prace:  a) z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej, b) powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
 1. Fotografie można dostarczać do Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie na dowolnym nośniku elektronicznym. Nazwę pliku, zawierającego fotografię powinien stanowić tytuł utworu literackiego, którym inspirowane jest zdjęcie.
 2. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie oraz prac zdyskwalifikowanych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac konkursowych na stronach internetowych, będących w jego dyspozycji oraz do ich wykorzystania w inny sposób.

 

TERMINARZ

 1. Termin dostarczania prac mija 22 maja 2018 roku.
 2. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 3. Organizator powołuje Jury Konkursu.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.
 5. Wyniki Konkursu oraz termin uroczystego wręczenia nagród zostaną ogłoszone na profilu facebookowym FIT oraz stronie internetowej foruminicjatyw.pl w terminie do 30 maja 2018 roku.
 

Skomentuj