RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Forum Inicjatyw Twórczych reprezentowany przez Dyrektora. Dane kontaktowe administratora danych osobowych to:
  Forum Inicjatyw Twórczych
  ul. Ozorkowska 3
  95-045 Parzęczew
  e-mail: kultura@foruminicjatyw.pl
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania FIT, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panem Krzysztofem Kaweckim w Forum Inicjatyw Twórczych przy użyciu danych kontaktowych FIT oraz za pomocą adresu: iod@parzeczew.pl, tel. 503-140-413
 3. Dyrektor będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:
  – wykonywać zadania realizowane w Forum Inicjatyw Twórczych należące do zadań własnych instytucji lub instytucji powierzonych,
  – prowadzić postępowania w należących do właściwości Dyrektora sprawach indywidualnych,
  – wypełniać obowiązki prawne ciążące na Dyrektorze,
  – wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
  – niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1,b RODO),
  – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Panią/Pana sprawach w Forum Inicjatyw Twórczych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. W niektórych sytuacjach Dyrektor ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa, albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów. Dyrektor może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom:
  – osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Forum Inicjatyw Twórczych, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  – podmiotom przetwarzającym – którym Dyrektor zleci czynności wymagające przetwarzania danych,
  – innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, hostingodawcom, dostawcom systemów mailingowych.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
 8. Ma Pan/Pan prawo do:
  – żądania udostępniania swoich danych osobowych,
  – ich sprostowania,
  – ograniczenia przetwarzania,
  – przenoszenia danych osobowych;
  – cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;
  – wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania nie będą mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana cele określone w pkt 3.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.